REGULAMIN SKLEPU

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Martyna Jóźwiak prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą mowiedobrze.pl Martyna Jóźwiak, NIP 5272525096, REGON 145490049,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: ul. Sarmacka 18/47 02-972 Warszawa, dalej jako
Sprzedawca.
Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: biuro@mowiedobrze.pl lub
telefonicznie: 690940000.
§1 PODSTAWOWE POJĘCIA
Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w
  przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
 3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług
  lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
 4. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów, tj. osoba
  fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez
  przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
  czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
  prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze
  Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;
 5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z
  jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 6. Oferta – propozycja zawarcia umowy zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu,
  indywidualna propozycja Sprzedawcy).
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio
  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla
  niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej;

2

 1. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży;
  Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
 2. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera
  postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne
  materiały w formie pdf, audio/video);
 3. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie,
  przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci
  cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej
  usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania
  zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
 5. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez
  Sprzedawcę;
 6. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 7. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi
  połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe
  funkcjonowanie;
 8. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp
  do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i
  umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 9. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz
  obowiązki;
 10. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
  §2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY
 11. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
 12. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie
  obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na
  prawach konsumenta.
 13. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
 14. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz
  potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem postanowienia
  poniżej.
 15. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą
  akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
  §3 CENA

3

 1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem
  sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć
  podatek VAT.
 2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient
  zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem
  zamówienia.
 3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed
  wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż
  30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania
  tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przed złożeniem
  zamówienia.
  §4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 6. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu PayNow, Blik do oferowania płatności on-line.
 8. Płatności można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego, płatnością BLIK oraz za
  pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwis
 9. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie
  wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 10. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
  1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie
  przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
  2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności,
  sposób dostawy);
  3) zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych
  dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
  4) zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z
  wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia
  zamówienia.
 11. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za
  pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:
  1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z Ofertą;

4
2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane
Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
3) przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane
Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego
zamówienia;
4) zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym
Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po
złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.

 1. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane
  przed zawarciem Umowy.
 2. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w
  terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta
  formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania
  Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.
  §5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
  Produkty elektroniczne
 3. przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie
  udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48
  godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 4. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na
  podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 5. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których
  materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie, materiały te będą
  udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika
  z Oferty.
 6. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych
  platform, a także do transmisji na żywo (webinarów/spotkań on-line), Klientowi zostanie przydzielony
  dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.
 7. Klient jest świadomy tego, że transmisje on-line mogą być nagrywane, a nagrania z transmisji mogą
  być udostępniane w ramach Produktu.
 8. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12
  miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
 9. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się
  ze Sprzedawcą.

5

 1. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do
  zachowania zgodności Produktu z umową.
  Konsultacje/Spotkania/Sesje
 2. Szczegółowe informacje dotyczące usługi znajdują się w Ofercie.
 3. Pod pojęciem godziny należy rozumieć 60 minut, o ile z Oferty nie wynika inaczej.
 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta terminu ze
  Sprzedawcą drogą e-mailową i/lub w formie wiadomości sms i/ lub poprzez udostępniony kalendarz
  on-line (w przypadku, gdy został udostępniony) – o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 5. Klient może skorzystać z usługi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakupu, o ile nic
  innego nie wynika z Oferty.
 6. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu usługi. Warunkiem zmiany jest odwołanie terminu
  usługi najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu. W przypadku
  nieodwołania usługi zgodnie z ww. zasadami, usługa zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu
  powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer
  telefonu.
  Voucher
  Voucher uprawnia posiadacza Vouchera do zapłaty za Produkty Sprzedawcy dostępne w
  Sklepie  przy wykorzystaniu jednorazowego kodu rabatowego.
  Kod rabatowy wskazany na Voucherze może być wykorzystany wyłącznie w ramach jednego
  Zamówienia.
  Realizacja Vouchera polega na wpisaniu kodu rabatowego wskazanego na Voucherze na
  etapie składania zamówienia (po dodaniu Produktów do koszyka).
  Wartość Vouchera (kodu rabatowego) pomniejsza Cenę Zamówienia.
  W przypadku zakupu Produktu o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz
  zobowiązany jest dopłacić różnicę.
  Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega
  zwrotowi.
  Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu, o ile nic innego nie wynika z
  Oferty. Okres ważności Vouchera zostanie wskazany także w treści Vouchera.
  Po upływie ważności Vouchera, prawo Posiadacza do zapłaty za Produkty Sprzedawcy przy
  wykorzystaniu Vouchera wygasa.
  Sprzedawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Klienta/
  Posiadacza w sposób uniemożliwiający wykorzystanie kodu rabatowego.

6

Wydarzenia stacjonarne (szkolenia, warsztaty)

 1. Dokonując zakupu Produktu uwzględniającego Wydarzenia stacjonarne, Klient zapewnia sobie
  możliwość uczestnictwa w wydarzeniu stacjonarnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest opłacenie przez Klienta Ceny w pełnej wysokości.
 3. Szczegółowy opis Wydarzenia, program, terminy, wymiar czasowy, miejsce i sposób realizacji
  oraz cena znajdują się w Ofercie.
 4. Wydarzenia mają charakter edukacyjny oraz rozwojowy.
 5. Wydarzenia organizowane są w formie wydarzeń otwartych. Wydarzenia mogą mieć ograniczoną
  liczbę miejsc.
 6. Udział w wydarzeniu jest potwierdzany zaświadczeniem o uczestnictwie otrzymywanym przez
  Klienta.
 7. O ile nic innego nie wynika z Oferty:
  Godzina oznacza 60 minut; godzina dydaktyczna 45 minut
 8. Z uwagi na specyfikę wydarzeń stacjonarnych, zmiana harmonogramu przez Klienta nie jest
  możliwa. Nieobecność podczas wydarzeń stacjonarnych nie stanowi podstawy do zwrotu
  wynagrodzenia za usługę zrealizowaną zgodnie z harmonogramem.
 9. W przypadku gdy Klient wykupił możliwość udziału w Wydarzeniu, ale nie może
  w nim uczestniczyć, na każdym etapie ma on możliwość wskazania innej osoby, która w jego
  miejsce uczestniczyć będzie w Wydarzeniu. W takim wypadku powinien on wskazać Sprzedawcy
  osobę, której zamierza przekazać możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu w celu uwzględnienia jej
  na liście uczestników i przekazania jej koniecznych informacji.
 10. W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.
 11. Klient podczas uczestnictwa w Wydarzeniu zobowiązany jest do:
  przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
  stosowania się do wskazówek i wytycznych Sprzedawcy oraz prowadzących Wydarzenie,
  bezwzględnego przestrzegania zasad korzystania z obiektu, w którym organizowane jest
  Wydarzenie.
 12. Klient odpowiada za szkody wyrządzone na rzecz Sprzedawcy w związku z Wydarzeniem, a także
  za szkody wyrządzone przez Klienta na rzecz innego podmiotu, o ile do naprawienia ww. szkody

7
zobowiązany będzie Sprzedawca. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem,
Klient odpowiada za ww. szkody z Uczestnikiem na zasadzie odpowiedzialności solidarnej.
Usługi w modelu subskrypcyjnym

 1. W przypadku świadczenia Usług w modelu subskrypcyjnym, w tym udzielania dostępu do
  produktów na czas określony, o ile nic innego nie wynika z Oferty:
  1) Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu, o ile nic innego nie wynika z
  Oferty i charakteru usługi;
  2) W przypadku gdy umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej do dnia poprzedzającego termin
  obowiązywania umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony.
  Wypowiedzenie można złożyć na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie bez podania przyczyny
  lub poprzez kliknięcie opcji dostępnej w ramach Konta Użytkownika.
  3) W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony możliwe jest jej rozwiązanie z ze skutkiem na
  koniec okresu rozliczeniowego.
  4) Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej
  płatności.
  Usługi – inne
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w Ofercie.
 3. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do
  należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty.
  §6 WARUNKI TECHNICZNE
 4. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych
  drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
  przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
  zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 6. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu
  (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  2) aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. W celu skorzystania z Produktów, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu
  (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  2) aktywnego konta poczty elektronicznej;

8
3) aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie
(np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
4) konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty
wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku.

 1. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie
  dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze
  Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.
  §7 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE
 2. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty,
  zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
  prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 3. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego
  Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez
  Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 4. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez
  Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze
  rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza
  zakresem dozwolonego użytku.
 5. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez
  ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu.
  Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
 6. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
  1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż
  utworzenie kopii na własny użytek,
  2) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu,
  3) odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  4) nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
  formie.
 7. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw
  autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient
  w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 8. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności
  Produktów elektronicznych.
  §8 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I GWARANCJA

9

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową
  zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach
  konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów
  sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI
  księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach
  konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta,
  a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
  §9 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ
 3. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w
  przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
  Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a
  niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia
  do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do
  zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o
  obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść
  cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
  natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej
  lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności
  dla Klienta.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w
  zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 8. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W
  przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony
  terminie, Klient może odstąpić od umowy.

10

 1. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
  jeżeli:
  1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub
  usługi cyfrowej lub
  2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin
  dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie
  dostarczył jej w tym terminie.
 2. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową, o której mowa w §8 i §9
  wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
  Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz
  żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej
  jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia
  reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
  załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do
  uprawnień wynikających z §8 Regulaminu.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie
  wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w
  inny sposób wskazany przez Klienta.
 4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści
  cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
  §10 WIZERUNEK
 5. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany przez niego w ramach
  współpracy ze Sprzedawcą, może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i
  rozpowszechniany do celów edukacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją
  Umowy.
 6. Klient – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line) lub
  poprzez udostępnienie swojego wizerunku Sprzedawcy w inny sposób, wyraża zgodę na utrwalanie,
  wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci
  nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów wskazanych w ust. 1.
 7. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga
  odrębnej zgody.
 8. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
  przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób
  uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może
  być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach
  działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.

11

 1. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób
  prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.
  §11 OPINIE O PRODUKTACH
 2. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.
 3. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z
  danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas
  z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem
  za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez
  uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z
  Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
 5. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów
  Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
 6. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.
  §12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 7. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na
  prawach konsumenta.
 8. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo
  odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z
  prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze
  jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.
  Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
  1) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał
  w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i
  przyjął to do wiadomości;
  2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest
  zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią
  zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a
  Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
  3) przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
  Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);

12
4) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę;
6) zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;

 1. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w
  związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonalności Produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient
  powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom
  trzecim.
  §13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 3. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie
  jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a
  Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu
  na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za niezgodność Towaru z
  Umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach
  konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na
  adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy.
  Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do
  Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
  §15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 8. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej
  niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą
  stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie
  bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli
  tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu
  umowy.
 9. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym,
  całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było
  jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru,
  wprowadzenie stanu wyjątkowego.

13

 1. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
  wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku
  zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 2. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym
  oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste
  osób trzecich.
 3. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia
  się do:
  1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
  zawartej umowy;
  2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której
  statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
  4) platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn,
  w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają
  na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów
  Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie
  odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników
  biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów
  świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 5. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu
  obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
 7. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
 8. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają
  konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da
  się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie
  konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy,
  to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności
  https://mowiedobrze.pl/polityka-prywatnosci/
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2023

14
Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w
przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy,
a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W
przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w
posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż
przewoźnik).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub pocztą elektroniczną).
Nasze dane do kontaktu: mowiedobrze.pl Martyna Jóźwiak NIP 5272525096, REGON 145490049, ul.
Sarmacka 18/47 02-972 Warszawa tel. 690 94 0000. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od
umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie
14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany,
jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili,
w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

15
Załącznik nr 2

Nasze dane do kontaktu: mowiedobrze.pl Martyna Jóźwiak NIP 5272525096, REGON 145490049, ul.
Sarmacka 18/47 02-972 Warszawa tel. 690 94 0000.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia… dotyczącej/polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)
Data …………………………………………………

Załącznik nr 3
Nasze dane do kontaktu: mowiedobrze.pl Martyna Jóźwiak NIP 5272525096, REGON 145490049, ul.
Sarmacka 18/47 02-972 Warszawa tel. 690 94 0000.

FORMULARZ REKLAMACJI

(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową)
Dotyczy zamówienia nr: z dnia Dotyczy produktu: ______ [opis produktu]

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową. Niezgodność Towaru z umową
polega na: _ Niezgodność została stwierdzona w dniu ___
Z uwagi na powyższe, proszę o: _ (wskazać roszczenie).

16

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis… (o ile wysyłane w wersji papierowej) Data …………………. uzupełnić